Baby TaLC 2020 postponed

URL: https://langident.hypotheses.org/talc2020/baby-talc2020-e-grapheles

En fonction des dernières informations concernant le coronavirus et les recommandations officielles en France, nous ne pourrons plus organiser en présentiel le colloque au mois de mai. L’organisation envisagée avec des moyens technologiques est également compromise dans la mesure où les restrictions concernent l’ensemble des personnels et des locaux. En ce sens, nous projetons de reporter ce colloque au mois d’octobre (16-18 octobres, à confirmer). Cette solution avait été évoquée lors du dernier message (02.03.20). Concernant les inscriptions, nous proposons aux personnes qui ont déjà payé en ligne, de conserver cette somme pour le mois d’octobre, si cela leur convient (merci de nous contacter). Pour les personnes qui ont choisi l’option « NO TRAVEL » mais qui voudront cependant faire le déplacement pour octobre, il leur sera demandé de régler la différence (merci de nous contacter). Les frais d’inscriptions pourront également être remboursés, à condition que la demande soit faite avant le 28 mai, date à laquelle le colloque aurait dû se tenir.Merci de votre compréhension. Le colloque de juillet est pour l’heure maintenu.

Según las últimas informaciones sobre el coronavirus y las recomendaciones oficiales en Francia, ya no es posible organizar para nosotros la conferencia prevista inicialmente en mayo. La organización que habíamos planeado con medios tecnológicos también se ve comprometida en la medida en que las restricciones afectan tanto al personal como los locales. Así que planeamos posponer la conferencia hasta el mes de octubre (del 16 al 18 de octubre, fechas por confirmar) como ya lo habíamos mencionado en nuestro último mensaje (02.03.20). En cuanto a las inscripciones, les proponemos a los que ya han pagado en línea, mantener este importe para el mes de octubre, si les conviene (por favor, contáctenos). Para aquellos que han elegido la opción “NO TRAVEL” pero que deseen viajar en octubre, se les pedirá que paguen la diferencia (por favor, contáctenos). Los derechos de inscripción también pueden ser reembolsados, siempre que la solicitud se haga antes del 28 de mayo, fecha en la que la conferencia debía realizarse.Gracias por su comprensión. Por el momento, la conferencia de julio se mantiene.


Segons la informació més recent sobre el coronavirus i les recomanacions oficials a França, ja no podem organitzar la conferència al mes de maig com inicialment previst. L’organització que habiem plantejat amb mitjans tecnològics també es veu compromesa ja que les restriccions afecten tant al personal i com als llocs. En aquest sentit, tenim previst ajornar aquesta conferència al mes d’octubre (del 16 al 18 d’octubre, per confirmar) com ja habiem evocat al nostre darrer missatge (02.03.20). Pel que fa a les inscripcions, podem proposar a les persones que ja han pagat en línia, guardar aquest import pel mes d’octubre, si us convé (poseu-vos en contacte amb nosaltres). Per a les persones que hagin triat l’opció “NO TRAVEL” però que vulguin fer el viatge al mes d’octubre, se’ls demanarà que paguin la diferència (poseu-vos en contacte amb nosaltres). També es poden reemborsar les despeses d’inscripció, sempre que la sol·licitud es faci abans del 28 de maig, data en què s’habia de fer la conferència.Gràcies per la seva comprensió. Actualment es manté la conferència de juliol.